• V případě zájmu je možné si skialpový komplet při osobní návštěvě příp. telefonicky nebo e-mailem rezervovat.
 • Pro zapůjčení materiálu je nutno předložit minimálně dva platné doklady totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas), zanechat telefonní kontakt a e-mail.
 • Výše zálohy, řídící se dle platného ceníku, je stanovena individuálně v konkrétní nájemní smlouvě. Zálohu vracíme při řádném vrácení půjčeného materiálu. 
 • Při zapůjčení materiálu se nájemné platí předem ve výši uvedené v ceníku.
 • Zákazník používá sportovní materiál, jehož převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné nájemní smlouvě na smluvenou dobu. Při pozdním vrácení bude zákazníkem uhrazena každá další započatá hodina.
 • Zákazník odpovídá za závady a ztráty půjčeného vybavení, které vznikly jeho nedbalostí či špatným zacházením (např. jízda po nedostatečně vysněženém terénu či po silnici ošetřené štěrkovým posypem; POZOR!!! sjezdová a skialpová obuv není konstruována pro volnou chůzi po komunikacích).
 • Vzniklé závady a ztráty hradí zákazník v plné výši dle aktuálního ceníku nebo po vzájemné domluvě.
 • Pokud bude zřejmé, že zapůjčený materiál byl nesprávně používán, odpovídá zákazník v plné výši za způsobenou škodu.
 • Provozovatel má v tomto případě právo použít zálohu na opravu nebo náhradu poškozeného materiálu dle ceníku servisních prací (poškození posuzuje servisní technik).
 • Materiál se pronajímá na dobu určitou. Zákazník se zavazuje vrátit materiál ve smluvený čas. Doba nájmu je závazná z důvodu dalších rezervací. Při překročení smluvené doby bude zákazníkem uhrazena každá další započatá hodina dle aktuálního ceníku.
 • Při předčasném vrácení materiálu se zbývající část nájemného zaplacená do řádného termínu vrácení považuje za smluvní pokutu a nevrací se.
 • Sportovní materiál je nutno vrátit očištěný od sněhu a hrubých nečistot. Pokud je materiál při vrácení znečištěn, účtujeme poplatek 100,-Kč.
 • Zapůjčený sportovní materiál si při převzetí pečlivě zkontrolujte! V případě zjištěné závady upozorněte obsluhu!
 • Místo výkonu práva je sportovní obchod.
 • Zákazník se zavazuje dodržovat pravidla chování v přírodě.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změny půjčovního řádu.
 • .